Działania i warunki   programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2024 roku:

 • Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
  (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, 2.Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

Wystąpienie o przyznanie środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu, realizator programu składa we właściwym terytorialnie Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Termin złożenia wystąpienia upływa w dniu 1 marca 2024 roku.

Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu, w odniesieniu do pierwszej transzy środków finansowych przyznanych w 2024 roku, upływa w dniu 29 kwietnia 2024 roku.

4)         wnioski o dofinansowanie złożone przez wnioskodawców w formie papierowej muszą być ujęte w SOW na wszystkich etapach ich realizacji.

Maksymalna kwota dofinansowania, w tym refundacji (w zadaniach, które ją przewidują, zgodnie z rozdziałem VII ustęp 1 programu) w ramach modułu I wynosi, w przypadku:

Obszaru A:

w Zadaniu 1 – 70.000 zł,

przy czym w przypadku zakupu niestacjonarnego/mobilnego fotela/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 8.000 zł

Obszaru C:

W zadaniu 1 – 17.600 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27.500 zł,

W zadaniu 2 – 3.850 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.100 zł,

W zadaniu 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

 • w zakresie ręki – 13.200 zł,
 • przedramienia – 28.600 zł,
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33.000 zł,
 • na poziomie stopy lub podudzia – 19.800 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27.500 zł,
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33.000 zł,

Z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania przez realizatora programu do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż do trzykrotności kwot wskazanych powyżej,

W zadaniu 4 – do 30% kwot, o których mowa w literze c), tj. w przypadku amputacji:

   • w zakresie ręki – 3.960 zł,
   • przedramienia – 8.580 zł,
   • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 9.900 zł,
   • na poziomie stopy lub podudzia – 5.940 zł,
   • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 8.250 zł,
   • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 9.900 zł
   • Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:1)         w module I wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi, przy czym w ramach Obszaru B Zadanie 2 i Obszaru C Zadanie 2 – nie jest wymagany

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy mogą pochodzić z różnych źródeł, jednak nie mogą pochodzić ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dokumentem potwierdzającym udzielenie pomocy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest umowa dofinansowania zawarta pomiędzy wnioskodawcą i realizatorem programu. Data jej zawarcia jest datą udzielenia pomocy; Jednakże, jeśli w toku realizacji programu umowa dofinansowania jest zawarta w roku następującym po roku złożenia wniosku, to rokiem udzielenia pomocy jest ten rok, w którym wniosek został złożony.Szczegółowe zasady dotyczące weryfikacji formalnej wniosków:

Opinia eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydana
do wniosku złożonego w 2023 roku, może zachować ważność dla weryfikacji formalnej wniosku złożonego w 2023 roku lub w 2024 roku – do dnia 31 grudnia 2024 roku;

Zaświadczenie lekarskie złożone przez wnioskodawcę do wniosku w 2023 roku, może zachować ważność dla weryfikacji formalnej wniosku złożonego w 2023 roku lub w 2024 roku – do dnia 31 grudnia 2024 roku;

Wnioskodawca ubiegający się o pomoc w ramach Obszaru C Zadanie 1, 3 lub 4 zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przez siebie przedmiotu dofinansowania;

Realizator programu na prośbę wnioskodawcy może zwolnić wnioskodawcę z wymogu złożenia we wniosku oświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, przy czym brak tego oświadczenia oznaczać będzie, że wniosek tego wnioskodawcy będzie traktowany jak wniosek, w którym wnioskodawca wykazał dochód najwyższy, co oznacza brak preferencji dla wnioskodawcy w zakresie kolejności realizacji wniosku, o których mowa w ustępie 28 punkt 2 litera b) oraz brak możliwości ewentualnego zwiększenia kwoty dofinansowania z tytułu osiąganej wysokości dochodu (przede wszystkim w module II);

Wnioski o dofinansowanie skierowane do decyzji realizatora programu z prośbą wnioskodawcy dotyczącą przywrócenia wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku, będą weryfikowane pozytywnie pod względem formalnym, jeśli zostaną złożone do dnia 31 grudnia 2024 roku;

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o pomoc w ramach Obszaru C Zadanie 1, która nie jest zatrudniona ani nie uczy się, zobowiązana jest dostarczyć wraz z wnioskiem zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Ocena merytoryczna wniosku przeprowadzana jest w celu wyłonienia wniosków, które mają największe szanse na realizację celów programu; w związku z tym realizator programu będzie stosował punktowy system oceny wniosków przy maksymalnym pułapie 100 punktów; minimalny próg punktowy umożliwiający bieżące udzielanie dofinansowania wynosi 10 punktów; ustalenie zbioru kryteriów i ich wag należy do kompetencji realizatora programuw 2024 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

 1. a) uzyskały do wniosku pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności (eksperta PFRON w ramach Obszaru C Zadania: 1, 3-4, a także eksperta w ramach programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” lub eksperta zaangażowanego przez realizatora) – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 2. b) posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie to jest wydane z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych (12-C) – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 3. c) są zatrudnione (w rozumieniu programu) – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 4. d) posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10, przy czym preferencja ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy z niej skorzystają po raz pierwszy (preferencja jest jednorazowa),
 5. e) złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2024 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,
 6. f) w 2023 lub w 2024 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,

pozostałe kryteria oceny merytorycznej wniosków określa realizator programu;

Dysfunkcjach uniemożliwiających samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym (w przypadku Obszaru C Zadanie 1) – należy przez to rozumieć sytuację, kiedy stan zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz poziom dysfunkcji narządu ruchu wyklucza samodzielne poruszanie się i przemieszczanie przy pomocy ręcznego wózka inwalidzkiego; brak takiej możliwości powinien wynikać z dysfunkcji charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie co najmniej jednej kończyny dolnej i górnej; stan ten może wynikać ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. amputacje, porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe) i musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim; oceniając zasadność dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym należy brać pod uwagę, czy:

 1. korzystanie z wózka o napędzie elektrycznym jest wskazane z punktu widzenia procesu rehabilitacji (czy nie spowoduje wstrzymania lub pogorszenia tego procesu),
 2. korzystanie z wózka o napędzie elektrycznym wpłynie niekorzystnie na sprawność kończyn,
 3. istnieją przeciwwskazania do korzystania z wózka o napędzie elektrycznym
  (np. utraty przytomności, epilepsja),
 4. zakres i rodzaj ograniczeń stanowi poważne utrudnienie w samodzielnym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej;

`